บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - sluttishly

sluttishly (ซลัททิฌลิ) adv.
1. สกปรก, มอม, โสมม, ปลาร้า
คำศัพท์แนะนำ
American Indian, ดอกเบี้ย, upward, ต่อตาม, evensong, Hippodrome, รงค์, field officer, output, จังงัง, สรร, war crime, outdoors, bollworm, peninsula, lowliness, ประหาร, in confidence, อาณัติสัญญาณ, ลักศพ, unquote, electro-, fabled, rocking horse, หนี, comprehend, frowzy, brevet, lizard, ีดลูก, disappearance, geriatric food, quartern, frosting, renowned, Soudanese, brother, ะเบิดปรมาณู, kite balloon, พร่ามัว, infirmly, หน่วง, ช่างคิด, whole milk, Atlantic Charter, sort, ตังเกี๋ย, ข้าศึก, exchangeable,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์