บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appellative

appellative (แอ็พเพล-ละทิฝ) n. adj.
1. (ชื่อ) ของประเภท ชั้นหรือชนิด
คำศัพท์แนะนำ
O'Neil, Eugene (Gladstone), our sovereign lady, ตกแต่ง, countersign, ensemble, dark, ไพล่หลัง, wardship, every other day, decade, กินเนื้อ, phew, Shipton, Mother, disorganization, fitment, ลงชื่อ, ส้วม, chimerically, torpification, stony-broke, queasy, oak apple, skilly, explicable, jump his claim, น้ำบาดาล, แค่นรับคำ, insistently, ยาดำ, gunny, แว่ว, comer, fig., inquiring, $, toughness, scaly, representative government, prying, หุ้นส่วนสามัญ, Tchaikovsky, Peter llyich, proximo, corduroy, dogmatic, bewitching, rotund, chine, broadaxe, Bhumipol Aduldej,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์