บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - appease

appease (แอ็พพีส-) vt.
1. ระงับโทสะ, ปลอบ, เอาใจ
คำศัพท์แนะนำ
Greenwich mean time, ตุ่น, paddy, mudk, quack, extremist, นิ่นช้า, พ้น, ควน, habit, wizard, poet, pierrot show, appurtenance, ดลบันดาล, adjustable spanner, yarborough, low-browed, economic blockade, calf's teeth, mothery, ballast, harmonize, องค์การสหประชาชาติ, yachtclub, ฝ่ายค้าน, Bonapartist, anthropoid, อินทรียเคมี, ด้วย, Sudra, เช่าช่วง, commercially, คลอนแคลน , journalism, งอกงาม, overture, minority leader, พเนจร, กรมสหประชาชาติ, make his point, abreast of the times, lackadaisicalness, necessitous, างลัด, Bombay, amiable, poser, saloon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์